Dự án triển khai

Construction time: 11/2017
Construction period: 01/12/2016
Thời gian thi công: 15/11/2016
Thời gian thi công: 01/07/2016
Thời gian thi công: 19/01/2016
Thời gian thi công: 15/07/2015
Thời gian thi công: 01/01/2015
Thời gian thi công: 19/09/2012
Thời gian thi công: 15/08/2014
Thời gian thi công: 15/02/2014
Thời gian thi công: 19/09/2012
Thời gian thi công: 24/07/2012
Thời gian thi công: 14/07/2012
Thời gian thi công: 05/07/2012
Thời gian thi công: 20/07/2011
Thời gian thi công: 08/08/2010